TIP-İŞ EYLEM YAPTI

K?br?s Türk Hekimler Sendikas? (TIP-??),Bar?? Ruh ve Sinir Hastal?klar? Hastanesi önünde uyar? eylemi gerçekle?tirdi.K?br?s Türk Tabipleri Birli?i’nin(KTTB) de destek verdi?i eylemde, acil vakalar d???nda hizmet verilmedi.TIP-?? ve KTTB Bar?? Hastanesi önünde bas?n aç?klamas? yapt?.

Comments are closed.