Category Archives: Güney

AKEL RESMİ OLARAK MALAS’I DESTEKLİYOR

AKEL’in düzenlenen ola?anüstü kongresinde 2018 y?l?nda gerçekle?tirilecek Rum ba?kanl?k seçimleri için ba??ms?z aday Stavros Malas’? destekleme karar? ald??? bildirildi. Malas, AKEL’in ola?anüstü kongre karar?n?n hemen ard?ndan yaz?l? bir aç?klama yay?mlad? ve herkese te?ekkür etti. https://youtu.be/KTrw4MvjZOM
Devamı...

KASULİDİS’İN PROGRAMI YOĞUN

Rum D??i?leri Bakan? Yoannis Kasulidis, BM Genel Kurulu çerçevesinde baz? temaslarda bulunacak. Rum bakan?n program? ise bugünkü rum bas?n?ndaki haberlerde yer ald?. Haberlerde Kasulidis’in, Crans- Montana ba?ar?s?zl???n?n ard?ndan K?br?s sorununa ili?kin bilgi verece?i BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan yeni üyeleriyle, gelecek hafta New York’ta bir araya gelece?ini ifade etti. Ayr?ca rum bakan?n birçok ikili görü?me…
Devamı...

ANASTASİADİS-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Rum Yönetimi Ba?kan? Nikos Anastasiadis, Rum Devlet Televizyonu’na gündeme dair aç?klamalarda bulundu. Anastasiadis, Genel Sekreter’le görü?mesinde Rum taraf?n?n, yeterince haz?rlanm?? olacak müzakerelere dönmeye haz?r oldu?unu iletece?ini söyledi. Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc? ile görü?me ihtimali de soruldu?unda “önemli olan, muhtemel bir görü?menin özü olmas?d?r” diyen Anastasiadis, garantilere, tek yanl? müdahale hakk?na son vermenin ve askerin çekilmesinin Türkiye’ye…
Devamı...

RUM POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Politis gazetesine göre, Rum Polis Bas?n Subayl??? Müdür Yard?mc?s? Stelyos Stilyanu konu yapt??? aç?klamada, plaka konusunda iki KKTC arac?na, 20 A?ustos tarihinde ceza verildi?ini (ki bu cezalar ödendi), bunlara ise, yasa gere?i sadece “Güney K?br?s’ta kay?tl? olan araçlara müsaade edilen plakan?n sol taraf?nda, “CY” logosu ve “AB” amblemi ta??mas? nedeniyle ceza uyguland???n? belirtti. https://youtu.be/8WjtcqDo3pQ
Devamı...