Category Archives: Güney

TURİST GEÇİŞLERİNİN ENGELLENMESİ

Larnaka Havaliman?’ndan giri? yapan ve giri?leri KKTC’ye engellenen turistler ile ilgili haberler rum bas?n?nda yer almaya devam ediyor. Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi bir genelge haz?rland???n? ve genelgenin de?erlendirme a?amas?nda oldu?unu bildirdi. https://youtu.be/E9e5kxsw_CQ
Devamı...

ANASTASİADİS NEW YORK’TA

Rum Yönetimi Ba?kan? Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu için gitti?i New York’ta temaslarda bulundu?u belirtildi. https://youtu.be/YW_mZC4a9FM
Devamı...

ANASTASİADİS NEW YORK’TA

Rum Yönetimi Ba?kan? Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu çal??malar?na kat?lmak üzere gitti?i New York’ta çe?itli ülkelerin lider ve yetkilileriyle görü?meler yap?yor. https://youtu.be/ssikEk8q01E
Devamı...

KIBRIS SORUNU NASIL ÇÖZÜMLENECEK?

Kanal T’de Hasan Hastürer’in haz?rlay?p sundu?u Bulu?al?m Konu?al?m’ program?n?n canl? yay?n konu?u Akademisyen Prof. Dr. Niyazi K?z?lyürek’ti.   “K?br?s sorununun çözüm perspektifinde önemli bir ivme sa?lanmas? beklenen Guterres çerçevesi program?n özünü olu?turdu. K?z?lyürek, BM Genel Sekreteri Guterres’in  çözüm perspektifini kurtarmak için hamle yapt???n? savundu. Liderlerin bu konuda  bir aç?klama yapmad?klar?na dikkat çekti. https://youtu.be/DHe_Wxw_Dyw
Devamı...