Category Archives: Güney

GÜNDEM DOĞALGAZ

Güney K?br?s’?n tek yanl? ilan etti?i sözde Münhas?r Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 12’nci parselin “Afrodit” isimli hidrokarbon yata??ndan ç?kacak do?algaz?n ta??nmas? amac?yla deniz alt?nda boru dö?enmesi anla?mas? için, M?s?r’la müzakereler ba?l?yor. https://youtu.be/Jz_pxzh6X-M
Devamı...

YILDA İKİ KEZ GÖRÜŞECEKLER

M?s?r Cumhurba?kan? Abdülfettah El Sisi’nin Güney K?br?s’a gerçekle?tirdi?i resmi ziyaretin ilk günü, iki taraf aras?nda “devletleraras? diyalog anla?malar?” yap?lmas?yla sonuçland?. https://youtu.be/EYsmzXN_piA
Devamı...

ANASTASİADİS’TEN AÇIKLAMA

Rum Yönetimi Ba?kan? Nikos Anastasiadis, K?br?s sorununa, K?br?sl? Rumlar?n da kabul edebilecekleri bir çözüm bulunmas? yönündeki çabalar?ndan hiçbir zaman vazgeçmeyece?ini söyledi. https://youtu.be/OyQ-MH78e8I
Devamı...