Category Archives: KKTC

SİBER’DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Meclisi Ba?kan? Sibel Siber,  “Ülkede mevcut sistem maalesef hasta. Edindi?im deneyime göre ya bu sistem i?levselli?ini art?racak ?ekilde iyile?tirilmeli ya da daha i?levsel, yeni bir model aray???na geçilmelidir” dedi. Siber,  Meclis’te Bakanlar? sorgulamak için bir oylama yap?lmas? gerekiyor. Ço?unluk her zaman iktidarda oluyor. Denetleyecek olan?n say?s?n?n, denetlenecek olandan daha az oldu?u bir sistemde denetleme…
Devamı...

GUTERRES RAPORU

Birle?mi? Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sundu?u raporunda ?sveç’in Lefko?a Büyükelçili?i önderli?inde olu?turulan Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) güven art?r?c? tedbirlerini onaylad???n? ifade etti. https://youtu.be/pm1XntqeL9Y
Devamı...

İLK RESMİ GÖRÜŞME

Erken genel seçimin ard?ndan 4 siyasi partinin ba?kanlar?, koalisyon aray??lar? çerçevesinde ilk resmi toplant?da bir araya geldi. https://youtu.be/-rd94ciaTno
Devamı...

HAFTA EYLEM İLE BAŞLAYACAK

K?br?s Türk Orta E?itim Ö?retmenler Sendikas? (KTOEÖS),  meclis önünde Pazartesi günü meclis önünde eylem düzenliyor. https://youtu.be/J9rbrLqufws
Devamı...