BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Ba?kan?  Donald Trump beklenen aç?klamay? yapt?. Trump, “Art?k zaman? geldi?ine inan?yorum, Kudüs’ü ?srail’in ba?kenti olarak tan?man?n vakti gelmi?tir. Önceki ba?kanlar bunu seçim vaadi olarak söylemi? ancak gerçekle?tirmemi?tir. Ben bu vaadi gerçekle?tiriyorum. Bu çok önceden verilmi? olmas? gereken bir karard?r” dedi.

Comments are closed.