HASTANE ÖNÜNDE EYLEM

Hem?ireler ve Ebeler Sendikas? ile K?br?s Türk Amme Memurlar? Sendikas? (KTAMS) Dr. Burhan Nalbanto?lu Devlet Hastanesi önünde bas?n aç?klamas? yaparak, hastanede ya?anan s?k?nt?lara dikkat çekerek, Sa?l?k Bakanl???’n? göreve ça??rd?.

Comments are closed.