KAYIPLAR KONUSU

Rum bas?n?, Kay?p ?ah?slar Komitesi’nin (K?K) K?l?çaslan’da bir süredir devam eden kaz?larda 2 ki?iye ait kal?nt?lar ortaya ç?kar?ld???na dair komite taraf?ndan yap?lan aç?klamay? aktard?. Baz? gazeteler kal?nt?lar?na ula??lan ki?i say?s?n?n 3 oldu?unu öne sürdü.

Comments are closed.