BURCU’DAN KASOULİDES’E YANIT

Cumhurba?kan? Sözcüsü Bar?? Burcu, Rum D??i?leri Bakan? Ioannis Kasoulides’in geçti?imiz günlerde üç garantör ülkeden biri olan Birle?ik Krall???n, Avrupa Birli?i üyeli?inden ayr?lmas? sonras?nda ?ngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde ikamet eden veya çal??an K?br?sl? Türk ve Rumlar?n haklar?n?n ne olaca??n? önümüzdeki günlerde Güney K?br?s Rum Yönetimi ile müzakere etmeye ba?layaca??n?n belirtildi?i ancak Güney K?br?s’?n bu konuyu K?br?s Türk taraf?yla da ele al?nmas?n?n uluslararas? hukukun gere?i oldu?unu ifade etti.

 

Comments are closed.