MECLİS’TE GÜNDEM: ERCAN HAVALİMANI

Meclis Genel Kurulu’nun toplant?s?n?n gündeminde Ercan Havaliman? konu?uldu. UBP Milletvekili ve ilgili komite Ba?kan? Ersin Tatar da söz alarak, “Ben bu projenin ba?ar?l? oldu?una inan?r?m. Burada önemli bir yat?r?m var. ?n?allah k?sa sürede sonuçlan?r ve KKTC’ye hay?rl? olur. Bu konuda dersler de ç?kar?lmal?. Kamu-özel ortakl???nda, devletin temsilcileri de orada olmal?. Gün gün geli?meler devletle payla??lmal?. Denetimin yap?ld???, gelirin zaman?nda ödendi?ini söylüyorlar ama devletten de birinin orada olmas? çok iyi olur.” dedi

Comments are closed.