Category Archives: Dünya

KASULİDİS’İN PROGRAMI YOĞUN

Rum D??i?leri Bakan? Yoannis Kasulidis, BM Genel Kurulu çerçevesinde baz? temaslarda bulunacak. Rum bakan?n program? ise bugünkü rum bas?n?ndaki haberlerde yer ald?. Haberlerde Kasulidis’in, Crans- Montana ba?ar?s?zl???n?n ard?ndan K?br?s sorununa ili?kin bilgi verece?i BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan yeni üyeleriyle, gelecek hafta New York’ta bir araya gelece?ini ifade etti. Ayr?ca rum bakan?n birçok ikili görü?me…
Devamı...

ANASTASİADİS-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Rum Yönetimi Ba?kan? Nikos Anastasiadis, Rum Devlet Televizyonu’na gündeme dair aç?klamalarda bulundu. Anastasiadis, Genel Sekreter’le görü?mesinde Rum taraf?n?n, yeterince haz?rlanm?? olacak müzakerelere dönmeye haz?r oldu?unu iletece?ini söyledi. Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc? ile görü?me ihtimali de soruldu?unda “önemli olan, muhtemel bir görü?menin özü olmas?d?r” diyen Anastasiadis, garantilere, tek yanl? müdahale hakk?na son vermenin ve askerin çekilmesinin Türkiye’ye…
Devamı...

LONDRA METROSUNDAKİ PATLAMA

?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Londra metrosunda meydana gelen patlama sonras?nda ba?kanl?k etti?i acil durum kabine toplant?s?n?n ard?ndan bas?na aç?klamalarda bulundu. May, Londra'da meydana gelen sald?r?da kullan?lan el yap?m? patlay?c?yla ilgili, “Önemli zarar yaratmay? amaçl?yordu” dedi. https://youtu.be/txXtFJGsZl4
Devamı...