Category Archives: Güney

RUM POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Politis gazetesine göre, Rum Polis Bas?n Subayl??? Müdür Yard?mc?s? Stelyos Stilyanu konu yapt??? aç?klamada, plaka konusunda iki KKTC arac?na, 20 A?ustos tarihinde ceza verildi?ini (ki bu cezalar ödendi), bunlara ise, yasa gere?i sadece “Güney K?br?s’ta kay?tl? olan araçlara müsaade edilen plakan?n sol taraf?nda, “CY” logosu ve “AB” amblemi ta??mas? nedeniyle ceza uyguland???n? belirtti. https://youtu.be/8WjtcqDo3pQ
Devamı...

PLAKA KRİZİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Yeni tip KKTC plakal? araçlara, Güney K?br?s’ta ceza yaz?ld??? ile ilgili iddialar hakk?nda aç?klama yap?ld?. K?br?s gazetesine konu?an ?ki Toplumlu Suç ve Suçlara ?li?kin Teknik Komitesi K?br?sl? Türk E? Ba?kan? Hakk? Celal Önen trafik cezas? yaz?ld???n? do?rulad? ve “Plakada yer alan CY ibaresi ba?lar?n? yakt?” dedi. https://youtu.be/gWA7iIle1AM
Devamı...

HRİSTODULİDİS’TEN ÇAĞRI

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodoulidis, en önemlisi K?br?s sorununa olumlu bir sonuca var?lmas? ve bunun gerçekle?mesi amac?yla ve K?br?s sorununa bir çözüm bulunmas? için son çaban?n ba?ar?s?zl??a yol açan nedenlerinin yok edilmesi için uygun bir ?ekilde haz?rl?k yap?lmas? gerekti?ine i?aret etti. https://youtu.be/lu4CmS6-t8A
Devamı...