Category Archives: Türkiye

ERDOĞAN NET MESAJ VERDİ

Türkiye Cumhurba?kan? Erdo?an,  ABD’de bas?n mensuplar?n?n sorunlar?n? yan?tlad?. Erdo?an’?n gündeminde Kuzey Irak bulunuyor. Erdo?an, K. Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yaln?z b?rakmad?k. Her zaman yan?nda olduk. Her türlü deste?i verdik. Bu kadar deste?i veren ve kendilerini s?radan de?il candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yakla??m?. Bu konudaki son…
Devamı...

ANKARA REFERANDUMA KARŞI

TC Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n yap?laca?? aç?klanan 25 Eylül referandu ile ilgili olarak, ‘milli güvenlik meselesidir’ sözlerinin ard?ndan Türk Silahl? Kuvvetler’inden hamle geldi. https://youtu.be/35lrVZNI0CU
Devamı...

TÜRKİYE’DEN KKTC ESNAFINA KREDİ DESTEĞİ

Ekonomi ve Enerji Bakan? Sunat Atun, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli?i taraf?ndan yürütülen Kefalet Kooperatifleri Finansman Program? kapsam?nda cirosu 1 milyon TL’nin alt?nda olan esnafa yüzde 5 faizle 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkân? verilece?ini aç?klad?. https://youtu.be/e61OT_NPUyg
Devamı...

AKINCI’DAN FETÖ AÇIKLAMASI

Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, yeni y?l adli aç?l???nda,  terör örgütü FETÖ yap?lanmas?na de?indi.  Medyada günlerdir baz? polis te?kilat? mensuplar?yla kimi sivil yurtta?lar hakk?nda, terör örgütü mensubu olduklar? ?üphesiyle soru?turma yürütüldü?üne ili?kin haberler yer ald???n?, bu konudaki görü?lerini daha önce de dile getirdi?ini an?msatan Ak?nc?, TC’nin darbeci odaklarla mücadelesine yard?mc? olmas? gerekir ifadelerini kulland?. https://youtu.be/ZsKiDwK9_9c
Devamı...