Category Archives: Türkiye

ERDOĞAN NEWYORK’TA KONUŞTU

TC Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an New York’taki Plaza Otel’de düzenlenen “Bloomberg Küresel ?? Forumu”nda konu?ma yapt?. Erdo?an, NATO, içerisindeki ülkelerin de nükleer silah kulland???na dikkat çekti. Erdo?an’?n gündeminde, AB – Türkiye ili?kileri de vard?. “54 y?ld?r Türkiye Avrupa Birli?inin kap?s?nda bekletiliyor. Türkiye’ye uygulanan siyasi ambargodur. Türkiye’nin ki?ili?ine ?ahsiyetine yönelik sayg?s?zl?kt?r. Hiçbir ülkeye böyle bir yakla??m…
Devamı...

KIBRIS SORUNU NASIL ÇÖZÜMLENECEK?

Kanal T’de Hasan Hastürer’in haz?rlay?p sundu?u Bulu?al?m Konu?al?m’ program?n?n canl? yay?n konu?u Akademisyen Prof. Dr. Niyazi K?z?lyürek’ti.   “K?br?s sorununun çözüm perspektifinde önemli bir ivme sa?lanmas? beklenen Guterres çerçevesi program?n özünü olu?turdu. K?z?lyürek, BM Genel Sekreteri Guterres’in  çözüm perspektifini kurtarmak için hamle yapt???n? savundu. Liderlerin bu konuda  bir aç?klama yapmad?klar?na dikkat çekti. https://youtu.be/DHe_Wxw_Dyw
Devamı...

KOCİAS TÜRKİYE’YE GİDİYOR

Yunanistan D??i?leri Bakan? Nikos Kocias’?n, Türkiye D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu’nun daveti üzerine 24 Ekim’de Ankara’y? ziyaret edece?i bildirildi. https://youtu.be/nohVSOsyFDs
Devamı...

ERDOĞAN NET MESAJ VERDİ

Türkiye Cumhurba?kan? Erdo?an,  ABD’de bas?n mensuplar?n?n sorunlar?n? yan?tlad?. Erdo?an’?n gündeminde Kuzey Irak bulunuyor. Erdo?an, K. Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yaln?z b?rakmad?k. Her zaman yan?nda olduk. Her türlü deste?i verdik. Bu kadar deste?i veren ve kendilerini s?radan de?il candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yakla??m?. Bu konudaki son…
Devamı...