Category Archives: KKTC

YASA DIŞI MAAŞ UYGULAMASI

Belediye Emekçileri Sendikas? (BES) Ba?kan? Mustafa Yal?nkaya, Lefke Belediyesi’nin “yasa d??? maa? uygulamas?” yap?ld???n? savunarak, konuyu yarg?ya ta??yacaklar?n? aç?klad?. https://youtu.be/cFvPtRvjrC8
Devamı...

OKULLARDAKİ KAPASİTE SORUNU

23 Nisan ?lkokulu Okul Müdürü Osman F?rat 23 Nisan ?lkokulu’nda ya?anan s?k?nt?lar? Kanal T habere anlatt?. Okul Müdürü “?u an kapasitemiz dolu, ö?rencileri yan okullara yönlendiriyoruz” dedi. Osman F?rat “Girne’de müthi? bir yap?lanma var. en az 2 okula ihtiyac?m?z var” dedi. https://youtu.be/v64_WbBuIg8
Devamı...

AKINCI ADADAN AYRILDI

Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, K?br?s sorununda önümüzdeki birkaç ayl?k süreç içerisinde yeni bir giri?im beklemediklerini söyledi. Rum taraf?n?n Güney’de yap?lacak ba?kanl?k seçimlerine kadar olan süreç içerisinde K?br?s Türk taraf? ile ili?kileri hakk?nda dü?üncelerini net bir ?ekilde ortaya koymas? gerekti?ini belirten Ak?nc? ayr?ca, Birle?mi? Milletler Genel Sekreteri’ne “ucu aç?k bir sürecin” müzakereleri bir yere götürece?ini dü?ünmediklerini de…
Devamı...

“RUM TARAFINA VERİLEN TEŞVİĞİN MANTIĞI YOKTUR”

Turizm Eski Müste?ar? ?ahap A??ko?lu, bugün bas?nda yer alan turizmde son 42 y?l?n en iyi sonuçlar?na ula??ld???n? haberini Kanal T habere de?erlendirdi.  A??ko?lu, Rum kesimine verilen turizm te?vi?inin mant??? olmad???n?, aksine turizm konusunda yanl?? turizm politikalar?yla, Rum Kesimi’ne destek verildi?i konusunda yetkilileri  uyard?. Röportaj: Kanal T Haber Merkezi https://youtu.be/IR98ahrGM0U
Devamı...