Category Archives: KKTC

SAĞLIKTAKİ SORUNLAR

K?br?s Türk Serbest Çal??an Hekimler Birli?i (KTSÇHB), ülkede yeni dönemin sa?l?k ve çevre konular?nda ulusal seferberlik dönemi olmas? gerekti?ini belirtti. K?br?s Türk Serbest Çal??an Hekimler Birli?i Ba?kan? Remzi Gardiyano?lu aç?klamas?nda ülkenin en büyük sorununa verilen cevaplarda sa?l?k imkanlar?n?n yüzde 28,1 ile ikinci s?rada ç?kt???na dikkat çekti. https://youtu.be/zY4jFLvMVZk
Devamı...

RUSYA’DA GÜNDEM KIBRIS SORUNU

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, K?br?s sorununun çözümüne ili?kin nihai karar?n K?br?sl?lar taraf?ndan, d?? bask? olmadan al?nmas? gerekti?ini söyledi. https://www.youtube.com/watch?v=RWTX_uR7q_8
Devamı...

KAÇAK GEMİ TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanl??? ekipleri yapt??? kontrolde Dipkarpaz'?n 7 mil aç???nda KKTC karasular?na izinsiz giri? yap?p izinsiz bal?k avlad???n? tespit etti?i Al Amira Nurhan (Prenses Nurhan) isimli bal??ç? gemisini al?koydu. https://www.youtube.com/watch?v=yelqF_ZRDV8
Devamı...

CITY MALL SALI PAZARI DOLU DOLU YAŞANIYOR

City Mall Sal? Pazar?, Eylül ay? boyunca da  güne  özel indirimler, promosyonlar, el eme?i ürün ve geleneksel yiyecek standlar?, hediye kazand?ran yar??malar?, sürpriz etkinlikleri ve canl? müzik performanslar?yla ziyaretçi ak?n?na u?rad?.   https://www.youtube.com/watch?v=mvfrCTUe_y0
Devamı...