Category Archives: KKTC

KTHY’NİN DENEYİMLİ KABİN MEMURU AYŞE ÇAKI

Kanal T’nin gündüz ku?a??nda yer alan Haber Aktüel, bir gökyüzü emekçisini a??rlad?. KTHY’n? ilk kad?n kabin memurlar?ndan Ay?e Çakl?, en fazla g?pta edilen ve ayn? oranda da merak edilen meslek hakk?nda bilgiler verdi. Y?llarca KTHY’nda görev yapan Çakl?, batan kurum hakk?nda üzüntüsünü dile getirdi. https://youtu.be/FWg5MHDzg-w
Devamı...

KIBRIS SORUNU NASIL ÇÖZÜMLENECEK?

Kanal T’de Hasan Hastürer’in haz?rlay?p sundu?u Bulu?al?m Konu?al?m’ program?n?n canl? yay?n konu?u Akademisyen Prof. Dr. Niyazi K?z?lyürek’ti.   “K?br?s sorununun çözüm perspektifinde önemli bir ivme sa?lanmas? beklenen Guterres çerçevesi program?n özünü olu?turdu. K?z?lyürek, BM Genel Sekreteri Guterres’in  çözüm perspektifini kurtarmak için hamle yapt???n? savundu. Liderlerin bu konuda  bir aç?klama yapmad?klar?na dikkat çekti. https://youtu.be/DHe_Wxw_Dyw
Devamı...