Category Archives: KKTC

“GIRTLAĞIMIZA KADAR BORÇ İÇİNDEYİZ”

Yurt genelinde ula?t?rma sektöründe ya?anan sorunlar, ülke ekonomisine az?msanamayacak boyutta –fark?nda olunamayan- zararlar vermekte.  Yolcu ve yük ula??m?nda y?llard?r kalitesiz ve güvensiz ve konforsuz bir ta??mac?l?k yap?lmakta. Sürücü esnaf? ya?anan bu sorunlar? defalarca dile getirmi? olmalar?na ra?men, hiçbir iyile?tirme ve geli?tirme mümkün olmuyor. https://youtu.be/YhG3YlICEOc
Devamı...

GİZLİ TEHLİKE: MANTAR

Ya???lar?n ard?ndan ortaya ç?kan gizli bir tehlikeye dikkat çekece?iz Haber ARTI’da..Zira mantarlar ya???lar?n hemen ard?ndan ç?k?yor.  Olay dün Girne’de meydana geldi. Üç ki?i toplad?klar? mantarlar? zehirli olduklar?n? bilmeden tüketince, olanlar oldu. Derhal hastaneye kald?r?ld?lar ve mideleri y?kand?. Biyologlar Derne?i Ba?kan? Niyazi Türkseven, zehirli mantarlar konusunda halk? Kanal T arac??l?yla uyard?. Türkseven, K?br?s’ta 106 farkl? mantar…
Devamı...

GEZİCİ’DEN SEÇİM YORUMU

Murat Gezici’ye göre anketlerden UBP birinci parti ç?kacak. UBP’nin gerek merkez gerekse milliyetçi kesimlerden halen oy alabildi?ini an?mmsatan Gezici, bunda Ersin Tatar’?n ve 3. CB Ero?lu’nun  pay sahibi oldu?nu söyledi. CTP’de büyük bir k?r?lma ve kutupla?t?ran bir siyaset yapm?? olmas?ndan dolay? CTPD’ye geçmi?te oy vermi? fakat iktidara ta??d?klar? ve CTP’nin ba?ar?s?z oldu?u ve geçmi?teki hatalar?n…
Devamı...